IOD | RODO | WiosnaBiedronia.pl - Oficjalna Strona Partii

IOD

Co warto wiedzieć

Od 25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO). Najważniejszym celem Rozporządzenia RODO jest wzmocnienie ochrony Twoich danych osobowych, które są przetwarzane również przez Partię Wiosna z siedzibą w Warszawie.

Warto wiedzieć coś więcej o przetwarzaniu Twoich danych, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie poniższe informacje. Informacje będą na bieżąco uzupełniane, dlatego prosimy o odwiedzanie naszego serwisu internetowego.
Staramy się nigdy nie pobierać od Ciebie zbyt wielu informacji, ograniczając się do tych niezbędnych. Naszym zadaniem jest również dbanie o to, aby Twoje dane były wykorzystane wyłącznie w celu, dla którego nam je przekazałeś. Informacji dotyczących Ciebie nie przekazujemy innym podmiotom, gdy nie uprawniają nas do tego wyraźnie przepisy prawa.
Staramy się dochować najwyższej staranności, aby Twoje dane pozostawały u nas bezpieczne i poufne. 

O czym musimy Cię poinformować

Przepisy o ochronie danych osobowych zobowiązują nas do przekazania Tobie kilku ważnych informacji w chwili, gdy dajesz nam swoje dane osobowe. Ten obowiązek może pojawić się również w przypadku, gdy pozyskujemy Twoje dane z innych źródeł niż bezpośrednio od Ciebie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych zamieściliśmy w naszej Polityce prywatności oraz dedykowanych klauzulach informacyjnych.

Partia czyli administrator Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Partia Wiosna Roberta Biedronia z siedzibą w Warszawie, wpisana do ewidencji partii politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy.

Dane kontaktowe Partii i naszego Inspektora Ochrony Danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Partią w następujących sposób:

 • na adres e-mail: daneosobowe@wiosnabiedronia.pl
 • na stronie www.wiosnabiedronia.pl wykorzystując formularz kontaktowy,
 • pisemnie na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych.

Możesz się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Partii w następujący sposób:

 • na adres e-mail: iod@wiosnabiedronia.pl
 • pisemnie na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych.

Jaka instytucja jest organem nadzorczym w zakresie danych osobowych?

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którego siedziba mieści się w Warszawie, 00-193, przy ul. Stawki nr 2.

Jakie przysługują Ci prawa

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, przysługują Ci następujące prawa:

 • wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych;
 • prawo do informacji w zakresie sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • dostępu do danych, czyli otrzymania od Partii potwierdzenia, czy i w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane przez Partię oraz dostępu do nich w zakresie wynikającym z art. 15 Rozporządzenia RODO;
 • sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych Twoich danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Partia przetwarza dane osobowe w oparciu o jej uzasadniony interes (np. cele analityczne, statystyczne, dowodowe, archiwizacyjne). W taki przypadku Partia zaprzestanie przetwarzania Twoich danych, chyba że wykaże istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, które obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoimi interesami lub są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń kierowanych przeciwko Partii;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania (niezależnie czy podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda czy uzasadniony interes Partii). W każdym przypadku sprzeciw lub wycofanie zgody w tym zakresie spowoduje, że Partia zaprzestanie przetwarzać Twoich danych w tych celach;
 • niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa, chyba że jest dozwolone prawem lub jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą lub opiera się na wyraźnej Twojej zgodzie; w dwóch ostatnich przypadkach masz prawo do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji;
 • usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 17 Rozporządzenia RODO, w szczególności w związku z realizacją przez Partię celów dotyczących ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń kierowanych przeciwko Partii;
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do Twoich danych do czasu rozstrzygnięcia zasadności Twojego żądania;
 • przenoszenia Twoich danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy zawartej z Tobą i tylko w sposób zautomatyzowany.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane

Okres przetwarzania Twoich danych zależy od celu, w jakim zostały zebrane Twoje dane i są przetwarzane, od przepisów prawa, a także zgód i innych Twoich oświadczeń. 

Przetwarzamy dane związane w szczególności z:

 • obowiązkiem prawnym – przez czas określony przepisami prawa, np.: przepisami o rachunkowości, o partiach politycznych;
 • umową lub inną czynnością prawną – przez czas niezbędny do wykonania takie umowy;
 • zgodą - przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, albo do momentu wycofania przez Ciebie zgody;
 • prawnie uzasadnionym interesem Partii – przez czas niezbędny do osiągnięcia tego celu i tylko w przypadku, gdy Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i wolności nie mają pierwszeństwa przed interesami Partii.

Dane mogą być przetwarzane oddzielnie według poszczególnych celów i podstawy prawnej, np. można odwołać określoną zgodę na przetwarzanie danych, ale nie pozbawia to prawa Partii do przetwarzania danych w innym celu lub na innej podstawy prawnej.

Ważne dla Ciebie przepisy prawa oraz dokumenty Partii

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych;
 • Polityka Prywatności Partii;
 • Polityka Cookies Partii.